Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Travalle Oy

Yhteystiedot:
 Vehnämyllynkatu 39
 33560 Tampere

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tuija Heikkonen

Travalle Oy

gsm 050 323 5390   [email protected]

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

  • Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja / tai suostumus.

Rekisteröidyllä on asiakassuhteen perusteella asiallinen yhteys rekisterinpitäjään.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero


Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Travalle Oy, Vehnämyllynkatu 39, 33560 Tampere     puh. 050 – 323 5390

[email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jolloin suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai kun asiakas itse tilaa uutiskirjeemme.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voivat kuitenkin tapauskohtaisesti käsitellä yrityksen kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, jolloin tiedot käydään läpi ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

 Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

10. Henkilötietojen vastaanottajat

Asiakasrekisteriä käsittelevät yrityksessämme Tuija Heikkonen ja Vesa Heikkonen.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassaolevan tietosuojasääntelyn vaatimuksia. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa ja ne on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

14. Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen. Keräämme tietoja vierailluista sivuista, verkkosivuillamme tapahtuneesta toiminnasta sekä ostetuista tuotteista. Saat lisätietoja evästeitä koskevista käytännöistämme.